Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Profesorowie

dr hab. inż.

Teresa Abramowicz-Gerigk

prof. UMG, Kierownik Katedry Eksploatacji Statku
pokój telefon mail www konsultacje
222 585586-120 e-mail poniedziałek, 12:00-13:00,
(Microsoft Teams)

Studia, stopnie i tytuły naukowe

 • mgr inż. - 1984, mgr inż. mechanik, specjalność budowa okrętów morskich, Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej
 • dr. inż. - 1997, doktor nauk technicznych, dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn, Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. - 2012, nauki techniczne, dyscyplina transport, specjalność bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Tematyka badawcza i kształcenie kadry naukowej

Bezpieczeństwo transportu morskiego, mechanika ruchu statku, modelowanie zjawisk hydromechanicznych. Dorobek naukowy i publikacyjny obejmuje 85 publikacji, w  tym: 1 monografia, 2 rozdziały w monografiach wieloautorskich, 50 artykułów w czasopismach naukowych, 35 recenzowanych publikacji w materiałach konferencyjnych. Kierownik trzech projektów badawczych i wykonawca kilkunastu projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i celowych w obszarze bezpieczeństwa transportu. Wyniki trzech projektów zostały wdrożone. Promotor 30 prac magisterskich i 20 inżynierskich, promotor pomocniczy jednego przewodu doktorskiego (dyscyplina transport), zakończonego w 2014 roku i recencezent jednego przewodu doktorskiego (dyscyplina mechanika i budowa maszyn), zakończonego w 2014 roku.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

Wykłady z przedmiotów: manewrowanie statkiem i mechanika techniczna, wcześniej wykłady z przedmiotów: wiedza okrętowa i teoria okrętu (Cork Institute of Technology w Irlandii, w ramach Programu Erasmus – 3 tygodnie), laboratorium z przedmiotu: manewrowanie statkiem, wcześniej laboratoria z przedmiotów: ratownictwo morskie, teoria i budowa statku, teoria okrętu (University of Newcastle upon Tyne, 6 miesięcy).

Jest autorem następujących wykładów:

 • Manewrowanie statkiem" dla studiów stacjonarnych I i II stopnia, kierunek Nawigacja, specjalność Transport morski,
 • Wiedza okrętowa” dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, kierunek Nawigacja, specjalność Transport morski,
 • Manewrowanie statkiem w warunkach specjalnych dla studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Nawigacja, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie.
 • Procedury awaryjne podczas pilotażu.


Jest autorem programu kursu dla pilotów morskich w zakresie procedur awaryjnych (2013).

Od 2006 r. jest organizatorem seminariów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie morskim. W związku z realizowanymi pracami naukowo-badawczymi, prowadzi współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w Norwegii, Szwecji, Danii i USA. Brała udział w tworzeniu nowoczesnego laboratorium symulatora nawigacyjno-manewrowego w Katedrze Eksploatacji Statku.

W 2012 r. została podpisana umowa dotycząca wdrożenia wyników badań zespołu, którego jest członkiem, przez Państwową Straż Pożarną. Była jednym z inicjatorów porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Morską w Gdyni a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie realizacji wspólnych działań innowacyjnych oraz wdrożeń w zakresie śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego, upowszechniania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego. Wynikiem współpracy było przekazanie Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie koncepcyjnego pojazdu ratownictwa brzegowego i śródlądowego - mobilnego stanowiska dowodzenia i rozpoznania, zbudowanego w ramach projektu rozwojowego pt. Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności. Pojazd ten otrzymał nagrodę za produkt innowacyjny na Targach Wiatr i Woda – Warszawa 2012 r. Drugi pojazd - amfibijny pojazd operacyjny - został przekazany Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku.

Ekspert projektów europejsich i NCBiR, w tym: ekspert projektów europejskich: 2012, 2015; ekspert NCBiR od 2012 roku, Programu Badań Stosowanych, Pogramu LIDER, Programu Strategicznego BioStrateg.

Recenzent artykułów zgłoszonych na konferencje: Międzynarodowa Konferencja Marine Traffic Engineering Conference: MTE13, MTE15; Międzynarodowa Konferencja ESREL'2014; XII Konferencja Naukowo – Techniczna LogiTrans'2014; XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2014; 11th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2015.

Recenzent artykułów zgłoszonych do czasopism i rozdziałów monografii: Polish Maritime Research 2014; TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2014, 2015; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport 2014, 2015; Współczesne problemy ruchu lotniczego. Modele i metody. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Skorupskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014; Journal of Ship Research 2015.

Funkcje pełnione po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

 1. Członek Zespołu Sterowania w Transporcie Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk – 2006 - 2012

 2. Członek Rady Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni – od 2001 r.

 3. Członek komisji programowej kierunku Transport Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2011-2012 r.

 4. Kierownik Zespołu Budowy i Stateczności Statku, od 2013 r.

 5. Członek komisji programowej przygotowującej międzyuczelniane studia II stopnia – Akademia Morska w Gdyni i Wyższa Szkoła Służby Pożarniczej, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w śródlądowym ratownictwie wodnym i powodziowym, od 2013 r.

 6. Członek komisji egzaminacyjnej w 3 przewodach doktorskich - 2014.

 7. Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej 2014, 2015.

Dorobek publikacyjny i naukowo-badawczy w latach: 2010-2014

Monografie:

 1. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Comprehensive analysis of ship performance during self berthing. Advances in Engineering Research, Chapter 13, Volume 3, Nova Science Publishers inc. 2011
 2. Abramowicz-Gerigk T. Bezpieczeństwo manewrów krytycznych statków w systemie transportowym autostrady morskiej. Prace Naukowe, Transport, z. 83. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012
 3. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Investigations in the Selected Areas of Safety of Maritime Transport. Badania w zakresie bezpieczeństwa w wybranych obszarach transportu morskiego. Wykorzystanie Zasobów Morza. Gospodarka Morska a Nauka The Exploitation of Marine Resources. The Maritime Economy and Scientific Potential red. B. Więcaszek, Szczecin 2013

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

 1. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Prediction of ship performance in the risk based DSS BEDS in Safeport European project. Journal of Konbin No 1(13) 2010, Warszawa 2010
 2. Abramowicz-Gerigk T. Distribution of flow velocity generated by propellers of twin propeller vessel. Scientific Journals Maritime University of Szczecin No. 20/92, Szczecin 2010, str. 5-13
 3. Abramowicz-Gerigk T. Comprehensive safety analysis of ship - port system with respect to ferry manoeuvring operations. Logistyka Nr 4/2010
 4. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Ocena stanu systemu umocnień dna w rejonie nabrzeży portowych. Problemy Eksploatacji nr 1/2011
 5. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Zastosowanie sieci Bayesowskiej w ocenie zagrożeń podczas manewrów złożonych statku. Logistyka 4/2011
 6. Abramowicz-Gerigk T. Badania oddziaływania sterów strumieniowych na nabrzeże w rejonie cumowania statków samodzielnie manewrujących. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim. Nr 4/69. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni 2011
 7. Abramowicz-Gerigk T. Burciu Z. Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Rok 35 - Zeszyt 4/1, Kraków 2011
 8. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Bayesian methods in assessment of safety and reliability of maritime operations. XIV International Conference on Marine Traffic Engineering, 2011
 9. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Analiza bezpieczeństwa manewrów krytycznych kontenerowca o maksymalnych wymiarach z wykorzystaniem sieci bayesowskich. Logistyka Nr 4/2012
 10. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Analysis of Safety Requirements for Large Offshore Units Evacuation Systems. LSA safety function. The Archives of Transport. Vol. 24, No. 4, 2012
 11. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Reliability in Maritime Transport. Journal of KONBiN 1 (21) 2012
 12. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. The influence of coordinator on the reliability of search and rescue action at sea. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance Nr 1/2012
 13. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Sieczka P. Pulsary w bezpieczeństwie transportu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 3, 2013
 14. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Gerigk M. Practical aspects of design and operation of amphibious craft for rescue purposes. International virtual journal for science, techniques and innovations for the industry. Machines, Technologies, Materials, issue 9, 2013
 15. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Kamiński P. Kryteria akceptowalności ryzyka w żegludze morskiej. Bezpieczeństwo i analiza ryzyka w transporcie. Prace naukowe, Transport z. 96. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013
 16. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Kamiński P. Practical aspects of risk acceptance criteria development in maritime shipping. Journal of Konbin 2(26) 2013
 17. Górski W., Abramowicz-Gerigk T, Burciu Z. The influence of ship operational parameters on fuel consumption. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2013, 36(108) z. 1
 18. Abramowicz-Gerigk T, Burciu Z., Lewczuk Ł. Theoretical and experimental methods for prediction of the propeller jet hydrodynamic loads. Scientific Journals. Maritime University of Szczecin 2013, 36(108) z. 1
 19. Abramowicz-Gerigk T., Uzarski M. Czynnik ludzki w zarządzaniu ruchem lotniczym i morskim. Elementy systemów i systemy transportu lądowego, lotniczego i morskiego. Prace Naukowe, Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z. 102, Warszawa 2014
 20. Abramowicz-Gerigk T. Wpływ monitorowania obciążeń umocnień dna i nabrzeża w rejonie cumowania statków na koszty eksploatacji basenów portowych. Logistyka Nauka nr. 3/2014
 21. Abramowicz-Gerigk T., Wilczyński P. Zapewnienie ciągłości dostaw ładunków płynnych z wykorzystaniem operacji STS. Logistyka Nauka 6/2014
 22. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Ocena koordynatora akcji ratowniczej w oparciu o stanowisko laboratoryjne - symulator akcji SAR. TRANSCOMP 2014. Logistyka Nauka 6/2014
 23. Burciu Z., Abramowicz-Gerigk T. Inflatable liferaft design for operation – novel solutions 20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and Operation. HYDRONAV 2014, Wrocław, Poland, June 2014 Logistics and Transports
 24. Abramowicz-Gerigk T., Hejmlich A. Human Factor Modelling in the Risk Assessment of Port Manoeuvers. Transnav No. 4/ 2015
 25. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Jachowski J., Kornacka E., Stefurak W. Innovative Liferaft. Transnav No. 4/ 2015

Artykuły w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych

 1. Abramowicz-Gerigk T. 3D measurements of the effective propeller jet flow behind the rudder. Proceedings of the 14th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM'2011. Sustainable Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resource’s. Rizzuto & Guedes Soares (eds.). Taylor and Francis Group/Balkema. London UK, 2011
 2. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Analiza efektywności systemów alarmowania, ewakuacji i ratunkowych dużych obiektów oceanotechnicznych. XL Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2012
 3. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Analysis of trends in navigational safety assessment an empirical and Bayes risk-based approach. 19th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design 4th International Symposium on Ship Manoeuvring, Ilawa Poland, September 202
 4. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Safety assessment of maritime transport - Bayesian risk-based approach in different fields of maritime transport. Proceedings of IMAM 2013, 15th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM), Spain. Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea resources. Guedes Soares & Lopez Pena (eds), Volume 2, 2014 Taylor&Francis Group, London, UK
 5. Abramowicz-Gerigk T. Identification of degradation processes of seabed protection in ports. In Safety and Reliability: Methodology and Applications – Nowakowski et al. (Eds), 2015 Taylor & Francis Group, London
 6. Abramowicz-Gerigk T. Expert Method and real time simulation in navigational safety analysis. In Safety and Reliability: Methodology and Applications – Nowakowski et al. (Eds), 2015 Taylor & Francis Group, London
 7. Burciu Z., Abramowicz-Gerigk T. Inflatable liferaft design for operation – novel solutions 20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and Operation. HYDRONAV 2014, Wrocław, Poland, June 2014
 8. Abramowicz-Gerigk T. Identification of degradation processes of seabed protection in ports. In Safety and Reliability: Methodology and Applications – Nowakowski et al. (Eds), 2015 Taylor & Francis Group, London
 9. Abramowicz-Gerigk T. Expert Method and real time simulation in navigational safety analysis. In Safety and Reliability: Methodology and Applications – Nowakowski et al. (Eds), 2015 Taylor & Francis Group, London

Prace naukowo-badawcze:

 • System wspomagania wejścia statku do portu i cumowania jako element inteligentnego systemu transportowego. NCBiR/MARTEC-2009/2-1/2010 Projekt Międzynarodowy niewspółfi-nansowany. Główny wykonawca.
 • Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności. Projekt rozwojowy 0008R/T00/2010/11. Główny wykonawca.
 • Innowacyjne środki transportu w sytuacjach zagrożenia życia na morzu. POIG/1.4/2013/w01. Program POIG, oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych. Główny wykonawca.
 • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Rewitalizacji i  Przywrócenia Żeglowności Dolnej Wisły na  Odcinku Warszawa-Gdańsk. Umowa pomiędzy Akademią Morska w  Gdyni i  Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. 2014. Projekt miedzynarodowy INVAPO. Zespół: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, ENERGA Invest S.A. Gdańsk, IMGW Warszawa, Akademia Morska w  Gdyni. Gdynia 2014. Główny wykonawca.

Ekspertyzy:

 • Wykonanie analizy nawigacyjnej obejmującej zagadnienia manewrowania statkiem o  maksymalnych parametrach (długość, szerokość, zanurzenie) podczas odchodzenia i  dobijania, także odchodzenia od  budowli morskiej oraz wejścia i  wyjścia z  basenu portowego i  portu. Umowa pomiędzy Akademią Morska w  Gdyni i  Zarządem Portu Morskiego Gdynia. Gdynia 2012.
 • Wykonanie wizualizacji obszaru Portu Gdańsk na  symulatorze SimFlex Navigator 4. Gdynia 2013. Umowa pomiędzy Akademią Morska w  Gdyni i  Przedsiębiorstwem Usług Morskich GDANSK-PILOT Sp. z  o.o.

Zgłoszenie patentowe

P.409.435: Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z. Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotecjhnicznych, 09.09.2014.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda I stopnia Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni za osiągnięcia naukowe, 1998 r.

 2. Nagroda III stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni za osiągnięcia naukowe, 2008 r.

 3. Nagroda II stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni za osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożenia wyników badań do praktyki, rozwój kadry naukowej i osiągnięcia dydaktyczne, 2009 r.

 4. Nagroda I stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni za osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożenia wyników badań do praktyki, rozwój kadry naukowej i osiągnięcia dydaktyczne, 2013 r.

 5. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni za osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożenia wyników badań do praktyki, rozwój kadry naukowej i osiągnięcia dydaktyczne, 2015 r.

Powrót do listy