Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Profesorowie

dr hab. inż.

Wojciech Wawrzyński

prof. UMG
pokój telefon mail www konsultacje
127 585586-160 e-mail www piątek, 14:15-15:15,
(N127)

Ur. 01.06.1963 rok

Wykształcenie:

 • Doktor nauk technicznych, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 1999,
  dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn,
  specjalność: eksploatacja okrętu.
 • Magister inżynier nawigator, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, 1982-1987.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 01.06.1987 do chwili obecnej zatrudniony w Akademii Morskiej w Gdyni (do 2001 roku Wyższa Szkoła Morska):

  • 1987-99 na stanowisku asystenta,
  • 1999-2015 na stanowisku adiunkta,
  • od 2015 roku na stanowisku starszego wykładowcy.
 • 26 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z przedmiotu Budowa i Stateczność Statku.
 • Od 1998 roku do chwili obecnej członek krajowej Sekcji ds. stateczności i linii ładunkowych oraz bezpieczeństwa statków rybackich (SLF) powołanej do współpracy z Podkomitetem SLF IMO. Obecna nazwa: Sekcja ds. projektowania i konstrukcji statku (SDC).
 • Udział w pracach Komisji Resortowej badającej zatonięcie statku Heweliusz.
 • W latach 2008-2014 prowadzący grupę przedmiotową Budowy i Stateczności Statku w Katedrze Eksploatacji Statku A.M. w Gdyni.
 • Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów zgodne z wymaganiami Prawidła I/6 Konwencji STCW.

Publikacje:

 • Wawrzyński W., 1988, Ratownictwo brzegowe w Polsce, Technika i Gospodarka Morska, nr 6/1988.
 • Wawrzyński W., 1995, Rozmieszczenie ładunku na statku, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2/1995, strona 78.
 • Wawrzyński W., 1996, Minimalizacja sił tnących i momentów gnących działających na kadłub masowca na wodzie spokojnej, Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni, zeszyt 2.
 • Wawrzyński W., 1997, Minimalizacja wpływu pustych ładowni na wytrzymałość ogólną kadłuba statku przewożącego ładunek masowy. Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni, zeszyt 5.
 • Wawrzyński W., 2000, Bulk Carrier Loading in order to minimize still water shear forces and bending moments, Proceedings of the II International Conference SAFE NAVIGATION BEYOND 2000, 215-223.
 • Wawrzyński W., 2007, Dokładność obliczeń przegłębienia statku, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, zeszyt 20, 114-121.
 • Wawrzyński W., 2008, Wpływ poprzecznego przesunięcia środka masy statku na jego stateczność dynamiczną, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, zeszyt 21, 145-153.
 • Wawrzyński W., 2009, Wyporność maksymalna i stateczność statku, jako czynniki ograniczające możliwości przewozowe morskich środków transportu, Logistyka, nr 4/2009, CD 1. 
 • Wawrzyński W., 2010, Wpływ standardowej poprawki uwzględniającej efekt swobodnej powierzchni cieczy GM na ocenę stateczności statku uszkodzonego metodą przyjętej masy, Logistyka, nr 4/2010.
 • Wawrzyński W., 2011, Wpływ rozkładu deformacji na długości kadłuba na wyznaczanie wyporności na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Gdyni, zeszyt nr 69, 113-122.
 • Jachowski J., Krata P., Wawrzyński W., Więckiewicz W., 2012, Analysis of dynamic heeling moment due to liquid sloshing in partly filled ship’s tanks for realistic range of rolling periods – a case study, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19/3, 177-184.
 • Krata P., Wawrzyński W., Jachowski J., Więckiewicz W., 2012, An investigation into the influence of tank filling level on liquid sloshing effects onboard ships - static and dynamic approach, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19/3, 239-248. 
 • Krata P., Wawrzyński W., Więckiewicz W., Jachowski J., 2012, Ship’s ballast tanks size and dimensions review for the purpose of model research into the liquid sloshing phenomenon, Scientific Journals of Maritime University of Szczecin, 29(101), 88-94. 
 • Krata P., Wawrzyński W., 2012, Ship’s rolling amplitude as a significant factor influencing liquid sloshing in partly filled tanks, Journal of KONBiN, Vol. 1(21)2012, 63-76.
 • Krata P, Jachowski J., Wawrzyński W., Więckiewicz W., 2013, The dynamic heeling moment due to liquid sloshing in partly filled wing tanks for varying rolling period of seagoing vessels, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation – Weintrit & Neumann (ed.), Vol. Maritime Transport & Shipping, Chap. Hydrodynamics and Ship Stability, CRC Press Taylor & Francis Group – Balkema Book, (rozdział monografii).
 • Krata P, Jachowski J., Wawrzyński W., 2013, Dynamika ruchu cieczy ze swobodną powierzchnią w ocenie stateczności statku morskiego – streszczenie, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, zeszyt 98, s. 331-343.
 • Wawrzyński W., 2014, Zmiany sił tnących i momentów gnących kadłuba statku na fali, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, zeszyt nr 87, s. 43-53.
 • Wawrzyński W., 2015, Wykorzystanie równania Mathieu do analizy rezonansu parametrycznego kołysań statku, Logistyka, Nr 4/2015, CD 2, 6503-6512.
 • Wawrzyński W., 2015, Aproksymacja krzywej ramion prostujących i jej wpływ na symulacje numeryczne kołysań bocznych statku, Logistyka, Nr 4/2015, CD 1, 1161-1170.
 • Wawrzyński W., 2015, Badanie granicy wystąpienia rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku w oparciu o równanie Mathieu, Logistyka, Nr 4/2015, CD 1, 1171-1182. 
 • Wawrzyński W., 2015, Propozycja modyfikacji poprawki ∆GM uwzględniającej wpływ swobodnych powierzchni cieczy w obliczeniach ramion prostujących statek, Logistyka, Nr 4/2015, CD 2, 6493-6502. 
 • Wawrzyński W., 2015, Wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych wymuszonych kołysań bocznych statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, zeszyt 92, 119-131.
 • Krata P., Wawrzyński W., 2016, Szacowanie okresu kołysań własnych statków kontenerowych – porównanie metody uproszczonej z wynikami badań symulacyjnych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Nr 4/2016, 72-77.
 • Wawrzyński W., 2016, Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, zeszyt 97, 165-176.
 • Wawrzyński W., 2016, Analiza podatności statku na zjawisko rezonansu parametrycznego kołysań bocznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, zeszyt 110, 85-106.
 • Wawrzyński W., 2016, Wpływ nieliniowości krzywej ramion prostujących na okres kołysań własnych statku, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, zeszyt 109, 83-98.
 • Wawrzyński W., Krata P., 2016, Method for ship’s rolling period prediction with regard to non-linearity of GZ curve, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol 54, no 4, 1329-1343. (IF 0.683).
 • Wawrzyński W., Krata P., 2016, On ship roll resonance frequency, Ocean Engineering 126, 92-114. (IF 1.894).
 • Krata P., Wawrzyński W., 2016, Prediction of the natural frequency of ship’s roll with regard to various models of roll damping, Journal of KONES, Vol 23/3, 289-296.
 • Krata P., Wawrzyński W., 2017, Prediction of ship resonant rolling - related dangerous zones with regard to the equivalent metacentric height governing natural frequency of roll, TRANSNAV Journal, Vol. 11/4, 607-614.
 • Wawrzyński W., 2017, Susceptibility of the roll equation to the bifurcation phenomenon depending on the value and form of the roll damping formula, Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin, No. 52, 161-169. 
 • Wawrzyński W., 2017, Predykcja składowej tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych, porównanie skróconej i pełnej metody Ikedy, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, zeszyt 102, 124-141.
 • Krata P., Wawrzyński W., 2017, Assessment of the realistic range of variation of ship equivalent metacentric height governing synchronous roll frequency, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation – Weintrit & Neumann (ed.), Vol. Maritime Transport & Shipping. (rozdział monografii).
 • Wawrzyński W., 2018, Bistability and accompanying phenomena in the 1-DOF mathematical model of rolling, Ocean Engineering 147, 565-579.  (IF 1.894).
 • Wawrzyński W., 2018, Area of the unstable solution of rolling equation – jumps of the oscillation amplitude, Journal of Kones, 9/2018.
 • Guze S., Wojciech Wawrzynski W., Wilczynski P., 2020, Determination of Parameters Describing the Risk Areas of Ships Chaotic Rolling on the Example of LNG Carrier and OSV Vessel, Journal of Marine Science and Engineering 8(2), 91.
 • Wawrzyński W., 2021, Duffing-type oscillator under harmonic excitation with a variable value of excitation amplitude and time dependent external disturbances, Scientific Reports 11, Article number: 2889, ISSN 2045-2322, (IF 4.120).

Udział w projektach:

 • 1989, System powiadamiania, poszukiwania i ratowania a struktura organizacyjna Polskiej Służby Ratownictwa Morskiego, Centralny Program Badawczo-Rozwojowy 9.5. (członek zespołu).
 • 1991, Technologia przewozu ładunków - optymalizacja załadunku statku w aspekcie wymogów statecznościowo-wytrzymałościowych, Badania Statutowe nr 3/BS/91 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. (członek zespołu).
 • 1992, Stateczność awaryjna statku w eksploatacji, Badania Statutowe nr 27/DS/92 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. (członek zespołu).
 • 1993, Algorytm oraz program komputerowy optymalizacji załadunku statku w aspekcie eksploatacyjnym, Badania Statutowe nr 42/DS/93 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. (członek zespołu).
 • 1994, Algorytm oraz program komputerowy optymalizacji załadunku statku w aspekcie eksploatacyjnym - minimalizacja przebiegów sił tnących i momentów gnących w funkcji długości kadłuba. Badania Statutowe nr 56/DS./94 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. (kierownik projektu).
 • 1995, Algorytm oraz program komputerowy optymalizacji załadunku statku w aspekcie eksploatacyjnym - minimalizacja przebiegów sił tnących i momentów gnących w funkcji długości kadłuba – kontynuacja badań z 1994. Badania Statutowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. (kierownik projektu).
 • 2010-2012, Mobilny System dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności, projekt NCBiR, (członek zespołu).
 • 2011-2013, Opracowanie metody uwzględniania wpływu ruchu cieczy w niepełnych zbiornikach Statku na jego stateczność poprzeczną w kontekście proskrypcyjnych kryteriów oceny stateczności statku morskiego, projekt NCN: N N509 549240, (członek zespołu).
 • 2019, Wpływ wybranych parametrów statecznościowych statku na bezpieczeństwo jego eksploatacji. Projekt UMG: WN/2019/PZ/03. (kierownik projektu).
 • 2020, Wpływ wybranych parametrów statecznościowych statku na bezpieczeństwo jego eksploatacji – kontynuacja. Projekt UMG: WN/2020/PZ/03. (kierownik projektu).

Inne:

 • Ekspertyza dotycząca zatonięcia promu kolejowego "JAN HEWELIUSZ", wykonana na zlecenie Komisji Resortowej, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, 1993. (członek zespołu).
 • Od 1998 roku do chwili obecnej członek krajowej Sekcji ds. Stateczności i Linii Ładunkowych oraz Bezpieczeństwa Statków Rybackich (SLF) powołanej do współpracy z Podkomitetem SLF IMO. Obecna nazwa: Sekcja ds. Projektowania i Konstrukcji Statku (SDC).
 • Opracowanie, wspólnie z dr hab. inż. P. Kratą prof. UMG, analitycznej metody wyznaczania okresu własnego i częstości własnej kołysań bocznych statku uwzględniającej amplitudę oraz tłumienie kołysań bocznych, metodę GMeq. Metoda ta została zaakceptowana przez Krajową Sekcję Podkomitetu Projektowania i Konstrukcji Statku działającej w ramach Ośrodka IMO z siedzibą w PRS (Polski Rejestr Statków). W efekcie przygotowany został dokument z propozycją zastosowania metody GMeq, który, po zaakceptowaniu przez Rząd Polski, złożono w 2017 roku do IMO, jako dokument strony Polskiej na 5 sesję Podkomitetu Projektowania i Konstrukcji Statków IMO (SDC) - sesja Podkomitetu SDC odbyła się w styczniu 2018 roku, w Londynie.
 • W 2014 roku powołany na ławnika Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, na okres do 2016 roku.

Aktualnie prowadzone badania:

Tematyka badań prowadzonych od kilku lat dotyczy głównie nieliniowych układów dynamicznych, do których zalicza się również kołysania boczne statku.  Aktualnie, szukane są zależności analityczne, pozwalające wyznaczyć granice obszarów bistabilności oraz obszaru niestabilnych rozwiązań równania Duffing-a.

Powrót do listy