Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Profesorowie

dr hab. inż.

Przemysław Krata

prof. UMG
pokój telefon mail www konsultacje
128 585586-154 e-mail www piątek, 11:00-12:00, email w celu ustalenia szczegółów,
(Microsoft Teams)

Przemysław Krata ukończył studia magisterskie w specjalności Transport Morski na Akademii Morskiej w Gdyni oraz Transport i Logistyka na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorat w specjalnosci budowa i eksploatacja maszyn obronił w 2008 roku na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej. Praca doktorska dotyczyła oceny stateczności statku z uwzględnieniem zjawiska sloshingu. Od 2008 roku Przemysław Krata jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Statku na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.Przygotowanie teoretyczne oraz zdobyta praktyka zawodowa na morskich statkach towarowych i w sektorze off-shore uzupełniają się zarówno w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami jak również podczas prowadzonych badań naukowych. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych Przemysława Kraty obejmują: stateczność statku, bezpieczeństwo żeglugi, optymalizację procesów nawigacyjnych.

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej:

Rozprawa doktorska:

Ocena stateczności statku nieuszkodzonego z uwzględnieniem ruchu cieczy w zbiornikach podczas regularnych kołysań bocznych, Wydział Techniki Morskiej, Politechnika Szczecińska Szczecin, 2008.

Podręczniki i skrypty:

Brak wydanych podręczników – jeden w przygotowaniu, planowany do wydania na bieżący rok (wyszczególniony wśród materiałów niepublikowanych i w przygotowaniu).

Publikacje:

 • P. Krata, Doświadczalna lokalizacja rejonów maksymalnego oddziaływania cieczy poruszającej się dynamicznie w częściowo zapełnionych okrętowych zbiornikach dennych, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”, Zeszyty Naukowe AMW Nr 166 K/I Gdynia, 2006.
 • P. Krata, Wpływ swobodnych powierzchni cieczy na stateczność statku w zależności od lokalizacji zbiornika zapełnionego częściowo, III Seminarium Bezpieczeństwo w Transporcie Morskim Gdynia, 2007.
 • P. Krata, Eksploatacyjna ocena stateczności statku z uwzględnieniem zjawiska sloshingu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku Stare Jabłonki, 2007.
 • P. Krata, Model wybranych oddziaływań podczas akcji SAR, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Ruchu Morskiego” Szczecin, 2007.
 • P. Krata, Dynamic free surface effect for different localization of partly filled tanks on board ships, „Problemy eksploatacji” 1/2008 (68), Instytut Technologii Eksploatacji – BIP Radom, 2008.
 • Krata P., Szłapczyńska J., (2018). Ship weather routing optimization with dynamic constraints based on reliable synchronous roll prediction, Ocean Engineering, Vol. 150, pp. 124-137. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2017.12.049.
 • Życzkowski M., Krata P., Szłapczyński R., (2018). Multi-objective weather routing of sailboats considering wave resistance, Polish Maritime Research, No 1 (97), Vol. 25, pp. 4-12, DOI: 10.2478/pomr-2018-0001.
 • Szlapczynski R., Krata P., (2018). Determining and visualizing safe motion parameters of a ship navigating in severe weather conditions, Ocean Engineering, Vol. 158, pp. 263-274. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2018.03.092.
 • Acanfora M., Krata P., Montewka J., Kujala P., (2018). Towards a method for detecting large roll motions suitable for oceangoing ships, Applied Ocean Research, Vol. 79, pp. 49–61. doi:10.1016/j.apor.2018.07.005.
 • Szlapczynski R., Krata P, Szlapczynska J., (2018). Ship domain applied to determining distances for collision avoidance manoeuvres in give-way situations, Ocean Engineering, Vol. 165, pp. 43-54. doi: 10.1016/j.oceaneng.2018.07.041.
 • Szlapczynski R., Szlapczynska J., Krata P., (2018). A ship domain-based method of determining action distances for evasive manoeuvres in stand-on situations, Journal of Advanced Transportation, Vol. 2018, https://doi.org/10.1155/2018/3984962.
 • Hinz T., Acanfora M., Montewka J., Krata P., Matusiak J., (2018). Meta-model assessing the probability of exceeding the allowed acceleration limits, with the use of Bayesian network, Proceedings of the 13th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles STAB2018, Kobe, Japan, pp. 283-290.
 • Gil Mateusz, Montewka Jakub, Krata Przemysław, Hinz Tomasz, (2019). Ship stability-related effects on a critical distance of collision evasive action, Proceedings of the 17 th International Ship Stability Workshop, ISSW 2019, Aalto University, pp. 231-238.
 • Wróbel Krzysztof, Krata Przemysław, Montewka Jakub, (2019). Preliminary results of a system-theoretic assessment of maritime autonomous surface ships' safety, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 13 (no. 4), pp. 717-723.
 • Krata Przemysław, Vettor Roberto, Soares Carlos Guedes, (2020). Bayesian approach to ship speed prediction based on operational data, Developments in the collision and grounding of ships and offshore structures (Marine Technology and Ocean Engineering Series), Taylor and Francis Group, London, pp. 384-390.
 • Gil Mateusz, Montewka Jakub, Krata Przemysław, Hirdaris Spyros, Hinz Tomasz, (2020). Semi-dynamic ship domain in the encounter situation of two vessels, Developments in the collision and grounding of ships and offshore structures (Marine Technology and Ocean Engineering Series), Taylor and Francis Group, London, pp. 302-307.
 • Mateusz Gil, Jakub Montewka, Przemyslaw Krata, Tomasz Hinz, Spyros Hirdaris, (2020). Determination of the dynamic critical maneuvering area in an encounter between two vessels: Operation with negligible environmental disruption, Ocean Engineering, Volume 213, 2020, 107709, ISSN 0029-8018, https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107709.
 • Przemyslaw Krata, Jacek Jachowski, (2021). Towards a modification of a regulatory framework aiming at bunker oil spill prevention from ships – a design aspect of bunker tanks vents location guided by CFD simulations, Reliability Engineering & System Safety, Volume 208, 107370, ISSN 0951-8320, https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107370.

Ważniejsze międzynarodowe prezentacje wyników zrealizowanych projektów badawczych:

 • P. Krata, „The comparative study of numerical simulation and experimental research into the areas of maximum dynamic pressure due to sloshing in ship’s double bottom tank”, XV-th International Scientific and Technical Conference „The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea”, Gdynia, Poland 2006 i Zeszyty Naukowe AMW Nr 166 K/I Gdynia 2006.
 • P. Krata, „Model of interaction of water and tank’s structure in sloshing phenomenon”, 7th International Navigational Symposium Trans-Nav 2007, Gdynia, Poland 2007.

Niepublikowane opracowania, w tym prace oczekujące na publikacje, prace projektowe, doświadczalne, konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

 • P. Krata, „Okrętowe obliczenia hydrostatyczne” – podręcznik planowany do wydania na bieżący rok;
 • P. Krata, „Optymalizacja decyzji wyboru dostawcy usługi transportowej” – referat zgłoszony na konferencję: Konferencja Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka, Spała 2008;
 • P. Krata, „Linear characteristics of sloshing phenomenon for the purpose of on-board ship’s stability assessment” – referat zgłoszony na konferencję: XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra 2008;
 • P. Krata, „Fluid movement in partly filled ship’s tank as an important factor affecting safety of a vessel at seaway” – referat zgłoszony na konferencję: XVI-th International Scientific and Technical Conference „The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea”, Gdynia, Poland 2008.

Zrealizowane projekty badawcze:

 • Praca badawcza realizowana w ramach projektu 245/DS/02-05, pt. „Badanie zachowania medium płynnego w zbiorniku częściowo zapełnionym oraz wytrenowanie, na podstawie zarejestrowanych danych empirycznych, sieci neuronowej dla estymacji przebiegów czasowych parametrów odpowiedzi”.
 • Część pracy badawczej obejmująca badanie zjawiska sloshingu realizowanej w ramach projektu 323E/DS/06, pt. „Wybrane zagadnienia związane z eksploatacją nowoczesnego tonażu specjalistycznego”.
 • Praca badawcza realizowana w ramach projektu 553/BW/GU/2006, pt. „Wyznaczanie rozkładu ciśnień w zjawisku sloshingu oraz lokalizacja rejonów maksymalnych oddziaływań dynamicznie poruszającej się cieczy w zbiornikach częściowo zapełnionych”.
 • Praca badawcza realizowana w ramach projektu 669/BW/GU/2007, pt. „Analiza parametryczna maksymalnych wartości ciśnień dynamicznych w zjawisku sloshingu w warunkach hydrometeorologicznych ciężkich i sztormowych na podstawie eksperymentalnych badań modelowych”.

Udział w projektach badawczych:

Powrót do listy