Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Profesorowie

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w.

Zbigniew Burciu

zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Instytutu Morskiego
pokój telefon mail www konsultacje
227 585586-114 e-mail czwartek, 09:00-10:00,
(N227)

Stopnie i tytuły naukowe

 • dr nauk technicznych (geodezja i kartografia, spec. nawigacja morska) -1997 r.
 • dr hab. nauk technicznych w zakresie transportu – specjalność bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie, Rada Wydziału Transportu – Politechniki Warszawskiej, 2004 r.
 • profesor nauk technicznych -2013 r.

Publikacje

Autor i współautor ponad stu osiemdziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa w transporcie morskim, ratownictwa morskiego i śródlądowego, projektowania urządzeń i środków ratunkowych, projektowania środków transportu w zagrożeniach powodziowych.
Ważniejsze publikacje:

 • Metoda wyznaczania obszarów poszukiwania w akcji ratowniczej na morzu - rozprawa doktorska 1997.
 • Współautor publikacji Organizacja akcji poszukiwania i ratowania na morzu. Nr ISBN 83-87875-05-8 Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 1998,
 • Modelowanie obszarów poszukiwania w aspekcie bezpieczeństwa transportu i ludzi na morzu. Prace Naukowe Transport z.50, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s.128, Warszawa 2003.
 • Bezpieczeństwo transportu wodnego. Ratownictwo. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom I. Redaktor pracy zbiorowej Krystek R. Wyd. Komunikacji i Łączności. Gdańsk 2009 (Rozdział 5.6), s. 359-372.
 • Systemy zarządzania w transporcie morskim. Informatyka gospodarcza tom 3. Wyd. C.H.Beck 2010, s. 245-254
  Bezpieczeństwo w transporcie morskim i zarządzanie w akcji ratowniczej. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, ISBN 978-83-7421-161-1. Gdynia 2011,
  s. 214.
 • Współautor publikacji, Comprehensive analysis of ship performance during self-berthing. Advances in Engineering Research, volume 3. Nova Science Publishers inc. 2011, s. 487-503.
 • Niezawodność akcji ratowniczej w transporcie morskim. ISBN 978-83-7207-994-7. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2012, s. 284.
 • Współautor publikacji: Analysis of Safety Requirements for Large Offshore Units Evacuation Systems. LSA safety function. The Archives of  Transport. Vol. 24, No. 4, 2012, p. 429-440.
 • Współautor publikacji: Safety assessment of maritime transport-Bayesian risk-based approach in different fields of maritime transport. Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources – Guedes Soares & Lopez Pena, ISBN 978-1-138-00124-4, 2013 Volume 2, p.699-703.
 • Reliability and safety based design of lifesaving appliances system. Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. London, 2015, Taylor and Francis Group CRC Press Balkema ISBN 978-1-138-02681-0, 1777-1782.
 • Współautor publikacji: The Influence of Regular River Navigation in Special Protection Areas of Natura 2000 Network. Powertrain and Transport Journal of Kones 23.04.2016 p. 9-16.
 • Współautor publikacji: Experimental and Numerical Investigation of Towing Resistance of the Innovative Pneumatic Life Raft. Polish Maritime Research nr 2(94) 2017, Vol. 24.
 • Współautor publikacji: An Innovative Steering System for a River Pushed Train Operated in Environmentally Sensitive Areas. Polish Maritime Research Nr 4 (96) 2017 Vol. 24.
 • Współautor publikacji:. Innovative Systems Improving Safety of Manoeuvring and Berthing Operations of Inland Vessels. Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources Volume 1. Editors: Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa, Portugal  2017. ISBN 978-0-8153-7993-5. P. 557 – 562.
 • Współautor publikacji: Full scale measurements of pressure field induced on the quay wall by bow thrusters – indirect method for seabed velocities monitoring. Ocean Engineering Volume 162, 15 August 2018,
 • Współautor publikacji: Manoeuvring characteristics of the push train. Powertrain and Transport. Journal of KONES. 2018; 25 (2),
 • Współautor publikacji: Design and operational innovations in adapting the existing merchant river fleet to cost-effective shipping.  Polish Maritime Research No 4 (104) 2019 Vol. 26,
 • Współautor publikacji: Innovative project of propellers and thrusters jet loads during ship  berthing monitoring system. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation Vol. 13 No. 4 - December 2019,
 • Współautor publikacji: Parametric study on the flow field generated by river barge bow steering systems. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, no. 60/2019.

Projekty i realizacje

Ważniejsze projekty:

 • Model nawigacyjno-hydrograficzny zabezpieczenia ratownictwa w Polskim Obszarze Odpowiedzialności. Projekt badawczy sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych, 1995 r. Główny wykonawca.
 • Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Projekt Badawczy dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych Nr 0068/T12/99/17 Gdynia 2000. Kierownik.
 • Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Projekt Celowy dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych, Nr 2288/C.T12-9/98. Gdynia 2001. Kierownik prac badawczo-rozwojowych.
 • Budowa platformy ratowniczej do podejmowani ludzi i tratew ratunkowych z ludźmi znajdującymi się w zagrożeniu życia na morzu w ekstremalnych (sztormowych) warunkach hydrometeorologicznych. Projekt Celowy dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych, Nr 2711/C.T12-9/2000, Gdynia 2001. Kierownik prac badawczo-rozwojowych.
 • Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie. Projekt Celowy Nr 194/BO/B/2004 dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Przekazany do wdrożenia Dezamet S.A. Kierownik prac badawczo-rozwojowych.
 • Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu. Projekt Badawczy Nr 1516/T02/2006/30 finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 11. 04. 2006 r. Kierownik projektu.
 • System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu. Projekt Celowy Nr 3232/C.T12- 9/2002, dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Wdrożony RADMOR.S.A. Gdynia. 2008 r. Kierownik prac badawczo-rozwojowych.
 • Komputerowy system wspomagania akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu na poziomie planowania i podejmowania decyzji. Nr decyzji 0384/R/T02/2008/04. Nr umowy 10-0005-04/2008. Kierownik projektu.
 • Niezawodność akcji ratowniczej. Opracowanie metody wyznaczania niezawodności akcji SAR - poszukiwania i ratowania życia na morzu. Modele bayesowskie w ocenie niezawodności akcji ratowniczej.  Projekt Badawczy N N509 255037 01.10.2009 r. Kierownik projektu.
 • Projekt na finansowanie inwestycji aparaturowej z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Rozbudowa i modernizacja badawczego symulatora manewrowego. Osoba odpowiedzialna.
 • System wspomagania wejścia statku do portu i cumowania jako element inteligentnego systemu transportowego. NCBiR/MARTEC-2009/2-1/2010 Projekt Międzynarodowy niewspółfinansowany.
 • Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności. Projekt rozwojowy 0008R/T00/2010/11. Lider projektu, przewodniczący Komitetu Sterującego.
 • Innowacyjne środki transportu w sytuacjach zagrożenia życia na morzu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1. Os priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych. Umowa nr 2/KES/2014 z dnia 1.07.2014 r.

Ważniejsze realizacje:

 • Wykonanie analizy nawigacyjnej obejmującej zagadnienia manewrowania statkiem o maksymalnych parametrach (długość, szerokość, zanurzenie) podczas odchodzenia i dobijania, także odchodzenia od budowli morskiej oraz wejścia i wyjścia z basenu portowego i portu. Umowa pomiędzy Akademią Morska w Gdyni i Zarządem Portu Morskiego Gdynia. Gdynia 2012.
 • Wykonanie wizualizacji obszaru Portu Gdańsk na symulatorze SimFlex Navigator 4. Gdynia 2013. Umowa pomiędzy Akademią Morska w Gdyni i Przedsiębiorstwem Usług Morskich GDANSK-PILOT Sp. z o.o.
 • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Rewitalizacji i Przywrócenia Żeglowności Dolnej Wisły na Odcinku Warszawa-Gdańsk. Umowa pomiędzy Akademią Morska w Gdyni i Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. 2014. Kierownik Zespołu: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, ENERGA Invest S.A. Gdańsk, IMGW Warszawa, Akademia Morska w Gdyni. Gdynia 2014.
 • Usługa badawcza na rzecz firmy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Raport Techniczny Nr KES-2016-T2. Aktualizacja analizy nawigacyjnej nr umowy 57/KJ/E/2016 z dn. 21.09.2016.
 • Prace B+R. Rosmak S.A. Siemianowice Śląskie, 2015, 2016.
 • Współautor Przedsięwzięcia horyzontalnego Innowacyjne konstrukcje i technologie budowy jednostek dla transportu śródlądowego i żeglugi przybrzeżnej na przykładzie rozwiązań dedykowanych dla Dolnej Wisły w aspekcie zrównoważonego rozwoju Pomorza - Załącznik nr 7 uchwały. UCHWAŁA Nr 612/150/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku.

Patenty, zgłoszenia patentowe (autor, współautor)

 1. Patent Nr 199413 na wynalazek Platforma ratownicza do podejmowania ludzi i tratew z wody
 2. Patent Nr P.363139 z dnia 22 XII 2009 r. na wynalazek Ratownicza wyrzutnia pirotechniczna
 3. Zgłoszenie nr P.400604, Gąsienica do pojazdu samochodowego - amfibijnego.
 4. Patent nr 235914 na wynalazek pt. Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchni budowli hydrotechnicznych. Warszawa, dnia 08.12.2020.
 5. Zgłoszenie P.420664, Zespół sterowania jednostki śródlądowej. Data zgłoszenia 27.02.2017 r.

Dydaktyka – działalność organizacyjna

Pełnione funkcje:

 • 1990-1993 dyrektor Studium Doskonalenia Kadr WSM w Gdyni.
 • 1993-1999 prorektor do spraw morskich.
 • 2005-2008 prodziekan ds. naukowych na Wydziale Nawigacyjnym
 • 2006-2017 kierownik Katedry Eksploatacji Statku
 • 2020-         zastępca Dyrektora d/s Rozwoju Instytutu Morskiego UMG

Działalność organizacyjna:

 • Autor specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim na studiach II stopnia na kierunku Nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Współinicjator budowy statku szkolno-badawczego Horyzont II
 • Organizator corocznych spotkań, ogólnopolskich seminariów Bezpieczeństwo w transporcie morskim (I – Gdynia 2005, II – Kraków 2006, III – Gdynia 2007, IV – Iława 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
 • Współorganizator konferencji Gospodarka Morska, która odbyła się w Szczecinie 31 marca 1995 r. Celem konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, władz samorządowych polskiego wybrzeża, dyrektorzy przedsiębiorstw gospodarki morskiej i uczelni morskich, była integracja działań w zakresie realizacji polityki morskiej.
 • Współorganizator Polsko-Niemieckiego Forum Morskiego (Hamburg 23-25 października 1996 r.), które dotyczyło promocji polskiej polityki i gospodarki morskiej w państwach Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie, organizacja na statku szkolnym AM w Gdyni s/v Darze Młodzieży wystawy Polska nad Bałtykiem, będącej uzupełnieniem polskiej ekspozycji na światowej wystawie EXPO'98 w Lizbonie. List od Prezydenta RP z podziękowaniem Za promocję polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego”.
 • Inicjator współpracy z Komendą Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej. Porozumienie z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczy:
  • realizacji wspólnych działań innowacyjnych oraz wdrożeń w zakresie śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego,
  • upowszechniania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego,
  • poszukiwania innych form i dziedzin współpracy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego.

Działalność w zakresie kształcenia kadr naukowych

Przewody doktorskie zakończone - 3 Prowadzone przewody doktorskie - 2 Opiekun naukowy - 2

Członkostwo

 • Członek Sekcji Komitetu Transportu PAN,
 • Członek Komitetu Transportu PAN,
 • Ławnik Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni (od 10 lat),
 • Biegły sądowy Izby Morskiej,
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w latach 1993-2001 r.
 • Członek Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym PSP

Odznaczenia

Odznaczenia resortowe Brązowa Odznaka Zasłużony Pracownik Morza, Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Morza, Medal Komisji Edukacji Narodowej (1996). Odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1995). Medal z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2012)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wdrażania nowych technologii Innowacje 2001 Międzynarodowe Targi Gdańskie 2001 (Komputerowy System Wspomagania Akcji Ratowniczej na Morzu)
 • Nagroda za Innowacje przyznawana przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2012 Koncepcyjny Pojazd Ratownictwa Brzegowego i Śródlądowego.
 • Nagroda Indywidualna Ministra Infrastruktury i Rozwoju za całokształt dorobku, 12 września 2014 r.
 • Nagrody Rektorskie I, II, III stopnia.
Powrót do listy